Salgs- og leveringsbetingelser

Lastas Trucks Danmark A/S

1. Leveringsforbehold: I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos leverandørerne til nærværende ordre, tillige med krig, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser iøvrigt, ulykkestilfælde, havari
eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes
transport til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar sålænge hindringen består.
I tilfælde af at sælger ikke er i stand til at levere den solgte genstand, er sælger uanset årsagen til leveringshindringen
ikke ansvarlig for købers eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, ligesom der ej heller er erstatningsansvar for købers eventuelle direkte tab eller udgifter i øvrigt.

2. Leveringstid: Det angivne leveringstidspunkt er et cirka tidspunkt og sælger påtager sig intet ansvar for tab eller
omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af
sælger. Køber er forpligtet til at modtage det købte op til 5 måneder efter det aftalte leveringstidspunkt. Ændres der
fra købers side nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, fremsendes oplysning om ændret leveringstidspunkt til kunden. Selv hvis salgsgenstanden ikke er en masseproduceret vare, men en specielt fremstillet
vare, hæfter sælger ikke for forsinkelser uden udtrykkelig skriftlig aftale.

3. Mangler: Køber opfordres til straks efter levering at foretage en gennemgang og undersøgelse af leverancen. Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være fremsendt til sælger straks efter, at køber burde have opdaget manglen ved sin gennemgang og undersøgelse af leverancen. Sælger har ret til at afhjælpe en mangel i 6 måneder efter at have modtaget en reklamation. Eventuel afhjælpning af mangler må kun ske efter forudgående skriftlig accept fra sælgers side og på et af sælgers udvalgte autoriseret værksteder. Såfremt en mangel medfører reparation eller udbedring hos producenten eller andre, bæres samtlige transportomkostninger m.v. af køber i denne forbindelse, selv om der er tale om en specielt fremstillet vare, med mindre producenten kan gøres ansvarlig herfor. Sælger meddeler køber transport på eventuelle krav mod producenten.
Det bemærkes udtrykkeligt, at eventuelle mangler ikke giver køber beføjelse til at kræve afslag i købesummen.
Såfremt en mangel medfører mistet fortjeneste, kreditspilde, de af kunden afholdte opbygningsomkostninger og andet
økonomisk tab (herunder vægtafgift, vejafgift og forsikringsomkostninger) ikke kan kræves dækket, skade på legeme,
gods eller transporteret gods eller lignende, hæfter sælger ikke herfor, heller ikke hvis det solgte er en specielt
fremstillet vare, der ikke opfylder specifikationer eller offentlige forskrifter.

4. Fr o produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

5. Betaling: Alle priser er netto kontant ved varens modtagelse uden fradrag af kasserabat. Overholdes betalingsfristen ikke, vil der blive beregnet en rente svarende til Jyske Banks til enhver tid gældende overtræksrente.

6. Ejendomsforbehold: Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld skadesløs betaling har fundet
sted, jfr. kreditaftalelovens § 34 jfr. samme lovs § 50. Køber bekræfter med underskrift/accept af slutseddel ikke at
drive handel med biler.

7. Prisforbehold: Alle sælgers priser er baseret på underleverandørers dagspriser. For varer af udenlandsk fabrikat er
priserne baseret på tilbudsdagens valutakurs samt de på tilbudsdagen gældende told- og afgiftssatser m.v. Der tages
ligeledes forbehold for devaluering af den danske krone. Såfremt der forekommer ændringer i ovennævnte punkter
1-5 forbeholder sælger sig ret til at foretage regulering af salgsprisen for de inden varens levering indtrådte prisstigninger.
Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at annullere de af sælger accepterede ordrer, såfremt forannævnte
faktorer eller forhold medfører væsentlige forhindringer eller ekstraudgifter.

8. Levering: Al levering er ab plads Hedensted. Ændringer i leveringsbetingelserne er kun gyldige imod skriftlige
aftaler.

9. Specifikationer og tegninger: Alle af sælger fremsendte tegninger, forslagstilbud etc. forbliver sælgers ejendom og
må ikke kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder, eller bringes til udførelse uden sælgers skriftlige tilladelse,
jvf. markedsføringslovens § 9. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at fakturere arbejde i forbindelse med udarbejdelse af tegninger og tilbud etc.
Sælger og sælgers leverandør har ret til at foretage tekniske ændringer i forhold til tegninger, tilbud m.v., dersom
sådanne forekommer hensigtsmæssige og ikke på væsentlig måde har negativ indflydelse på normal brug af det
solgte.
Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem leverancens specifikationer og de i katalog
eller brochure samt poæiti- og toldattest anførte specifikationer.

10 . Garantibestemmelser: Sælger yder på nyt materiel 12 måneders garanti, såfremt anden skriftlig aftale med køber
ikke foreligger.
Sælgers garanti omfatter ikke sliddele som f. eks bremsebelægninger, dæk, pære, lygteglas og lignende.
Der ydes ikke garanti på brugt materiel.

11. Øvrige vilkår end de ovenfor anførte har kun retsgyldighed, såfremt disse skriftlig bekræftes fra sælgers side.

Tilmeld Lastas nyhedsbrevVær blandt de første til at modtage vores gode tilbud

Indtast dine oplysninger her

Land

Afkrydser du ikke boksen "Jeg er ikke en robot", vil din henvendelse ikke blive afsendt.
[LUK]