Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelserr

Lastas Trucks Danmark A/S og Danlast Hedensted ApS

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for enhver leverance af produkter/materiel (”Produkter”) og/eller serviceydelser (”Service”) fra Lastas Truck Danmark A/S (”Lastas”) til enhver kunde (”Kunden”) medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt i hvert enkelt tilfælde. Kundens angivelse af særlige eller generelle betingelser eller krav i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser mv. anses ikke for en fravigelse af disse Betingelser, medmindre Lastas udtrykkeligt og skriftligt har accepteret en sådan fravigelse. 

1. TILBUD, ACCEPT OG ÆNDRINGER 
1.1. Medmindre andet er angivet skriftligt, er et tilbud fra Lastas kun gældende, såfremt skriftlig accept er Lastas i hænde inden 5 arbejdsdage fra datoen angivet i tilbuddet. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra Kundens ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og Kunden ikke vil acceptere disse ændringer, skal Kunden inden 5 arbejdsdage skriftligt meddele dette til Lastas. I modsat fald gælder Lastas’ ordrebekræftelse. 
1.2. Ændringer til en aftale/ordre kan alene ske ved skriftlig aftale mellem Lastas og Kunden. Kundens anmodning om ændringer skal ske skriftligt og bliver først bindende ved skriftlig bekræftelse fra Lastas. Ved enhver ændring er Lastas berettiget til at korrigere pris og øvrige leveringsvilkår. 

2. ANSVAR 
2.1. Lastas er, uanset årsag og grundlag, ikke ansvarlig over for Kunden for nogen form for tab, følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af en købsaftale, ordre, Produkt, Service, leverance eller projekt, som reguleres af disse Betingelser, herunder, men ikke begrænset til, tabt indtjening, mistet omsætning, produktionsafbrydelse, tab af goodwill eller tab af data. 

3. TEKNISKE DATA OG PRODUKTOPLYSNINGER MV. 
3.1. Produktinformationer, billeder og oplysninger om tekniske egenskaber, som f.eks. belastningsevne, ydeevne og lignende i produktbeskrivelser, brochurer, præsentationer, herunder på Lastas’ hjemmeside, er alene vejledende. 
3.2. Lastas forbeholder sig ret til at fakturere arbejde i forbindelse med udarbejdelse af tegninger, tilbud mv. efter gældende timelønninger og materialepriser. 
3.3. Lastas og Lastas’ underleverandører har ret til at foretage tekniske ændringer i forhold til tegninger, tilbud mv., dersom sådanne forekommer hensigtsmæssige og ikke på væsentlig måde har negativ indflydelse på normal brug af Produktet og/eller Servicen. 
3.4. Lastas’ oplysninger er alene bindende, såfremt særskilt skriftlig garanti er ydet af Lastas for Produktet og/eller Servicen som et led i aftalen. 

4. LEVERING, LEVERINGSTID OG FORSINKELSE 
4.1. Al levering af Produkter og Service foregår ab plads Hedensted med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved en eventuel aftalt forsendelse overgår risikoen, når Produktet udleveres til fragtføreren. Service leveres og afleveres på det aftalte leveringssted. 
4.2. Leveringstider forlænges som følge af force majeure, jfr. punkt 10 med en periode svarende til hindringens varighed. Hvis force majeure forekommer under en forsinkelse, som Lastas er ansvarlig for, ophæves følgerne af denne forsinkelse i den periode, hvori force majeure optræder. 
4.3. Lastas har ret til at foretage delleveringer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Oplyste leveringstider er alene estimerede og er ikke bindende for Lastas, medmindre Lastas skriftligt accepterer et fikseret leverings tidspunkt for hele eller dele af leverancen. Det er en forudsætning for overholdelsen af leveringstiden, at Kunden overholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Forsinkelse af Kundens aftalte forarbejder udsætter Lastas’ forpligtelser tilsvarende. 
4.4. Levering der sker på et senere tidspunkt end det oplyste eller estimerede leveringstidspunkt, skal ikke anses som misligholdelse. I sådanne tilfælde vil Kunden dermed ikke være berettiget til at hæve kontrakten og ej heller berettiget til nogen form for erstatning som følge af, at det oplyse eller estimerede leveringstidspunkt overskrides. I de tilfælde, hvor Lastas skriftligt har accepteret et fikseret leveringstidspunkt, og leveringen sker senere end 5 måneder efter dette tidspunkt, vil Kunden være berettiget til at hæve kontrakten. Kunden vil i sådanne situationer ikke være berettiget til nogen form for erstatning som følge af forsinkelsen. I den situation, hvor Lastas ikke er i stand til at levere det solgte Produkt/den solgte Service gælder tilsvarende, at Kunden ikke er berettiget til nogen form for erstatning. 

5. EJENDOMSFORBEHOLD 
5.1. Lastas forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil der er sket fuldstændig betaling af alle fordringer, som Lastas har mod Kunden uanset det retlige grundlag. I den tid, hvor ejendomsforbeholdet er gældende, skal Kunden for egen regning forsikre leverancen mod enhver skade, inklusive maskinskade og tyveri og på Lastas’ forlangende fremlægge dokumentation herfor. Kunden transporterer på forhånd alle sine krav i henhold til disse forsikringsaftaler til Lastas for perioden indtil ejendomsrettens overgang. 

6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 
6.1. Betalinger skal erlægges i henhold til de i fakturaen angivne betalingsbetingelser. 
6.2. Fra forfaldstid tilskrives morarente på 1 % per påbegyndt måned. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Lastas, som ikke er skriftligt anerkendt af Lastas. Kunden har desuden ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

7. MANGLER OG AFHJÆLPNING 
7.1. Leverede Produkter er købt som beset. Dette indebærer bl.a., at der - medmindre andet følger af det skriftlige aftalegrundlag mellem Kunden og Lastas - ikke gælder nogen reklamationsret for Kunden og at Lastas fraskriver sig ethvert mangelsansvar. Tilsvarende gælder det i relation til levering af Service, at Lastas fraskriver sig ethvert mangelsansvar, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af det skriftlige aftalegrundlag mellem Kunden og Lastas. 
7.2. Lastas afgiver ingen garantier for leverancen, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af det skriftlige aftalegrundlag mellem Lastas og Kunden. En eventuel garanti, herunder men ikke begrænset til garantier anført i markedsføringsmateriale, tekniske specifikationer og lign., stillet af en leverandør eller producent af et tredjepartsprodukt, som Lastas videreformidler/videresælger til Kunden, er alene et mellemværende mellem Kunden og den pågældende leverandør, og en sådan garanti kan ikke gøres gældende over for Lastas. 
7.3. I de tilfælde, hvor Kunden har ret til at reklamere over leverede Produkter og Service, jf. punkt 7.1, gælder det, at Kunden skriftligt skal reklamere senest 8 hverdage efter, at der er sket levering. Ved reklamationer efter dette tidspunkt fortabes retten til at gøre mangler gældende, og Produktet/Servicen anses for godkendt. 
7.4. I de tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af det skriftlige aftalegrundlag mellem Kunden og Lastas, at Lastas har påtaget sig et mangelsansvar (jf. punkt 7.1), gælder det anførte i nærværende punkt 7.4 samt det anførte i punkt 7.5 – 7.7 (det anførte i punkt 7.4 - 7.7 finder kun anvendelse i sådanne situationer). Mangelsansvaret vurderes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, idet følgende dog i alle tilfælde er undtaget fra mangelsansvaret: normal slitage eller skader på leverancen som følge af anvendelsen heraf; skader som følge af ukorrekt eller usædvanlig brug; normale vedligeholdelses-, slitage- og servicereparationer; skader som følge af påbygningsdele eller ombygninger, der er uegnede eller ikke er godkendt af Lastas; skader som følge af ukorrekte reparationer eller forsøg på reparationer, der ikke er udført af Lastas eller autoriseret montør; og dele, der ikke er leveret af Lastas. 
7.5. Lastas forpligter sig til, efter eget valg, at reparere, udskifte eller omlevere Produkter og Service eller dele heraf, som efter Lastas’ undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Er leverancen blevet bragt til et andet sted end leveringsstedet af Kunden, afholder Kunden udgifter forbundet med transport af leverancen til leveringsstedet eller Lastas’ forøgede omkostninger forbundet med afhjælpning på det nye driftssted. 
7.6. Afhjælpning af mangler skal af Lastas iværksættes inden rimelig tid fra modtagelsen af Kundens skriftlige reklamation, og Lastas er forpligtet til at gennemføre sin afhjælpning inden for 8 uger fra reklamationens modtagelse. 
7.7. De heri beskrevne misligholdelsesbeføjelser for Kunden er udtømmende, og Kunden kan således ikke gøre andre beføjelser gældende over for Lastas i anledning af en konstateret mangel, herunder heller ikke i form af krav på skadeserstatning eller anden form for erstatning. Lastas er således ikke ansvarlig for Kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, ligesom Lastas ej heller er ansvarlig for Kundens eventuelle direkte tab eller udgifter i øvrigt, herunder vægtafgift, vejafgift og forsikringsomkostninger, som følge af en konstateret mangel. 
7.8. Kunden kan ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende over for Lastas i tilfælde af, at et specialfremstillet Produkt ikke opfylder offentlige forskrifter. 

8. PRODUKTANSVAR 
8.1. Lastas er alene ansvarlig for produktansvar i det omfang sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. I den udstrækning Lastas måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for skader, som i medfør af disse Betingelser er undtaget fra Lastas’ ansvar, er Kunden forpligtet til at holde Lastas skadesløs. 
8.2. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Lastas på grundlag af skade, som er undtaget fra Lastas’ ansvar i medfør af disse Betingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. 

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 
9.1. Lastas har ophavsret og enhver anden rettighed til resultatet af leveret Service og eventuelle delresultater heraf, idet Kunden alene erhverver en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til resultatet. Dette indebærer, at Kunden kan anvende resultatet af Servicen til eget brug uden nogen tidsbegrænsning. 
9.2. Ethvert koncept, knowhow eller metode, som vedrører Service, og som er udviklet eller tilført i forbindelse med Lastas’ Service af en af parterne eller af parterne i fællesskab, kan Kunden anvende frit til eget brug og Lastas udnytte frit i sin øvrige virksomhed. Nærværende bestemmelse omfatter ikke parternes eksisterende immaterielle rettigheder, herunder værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af Service eller et Produkt. 

10. FORCE MAJEURE 
10.1. Lastas er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Lastas’ rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, blokade, terrorisme, brand, is, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom, forsinkelse eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde i den periode force majeure består. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Lastas. 

11. LOVVALG OG VÆRNETING 
11.1. Betingelserne er undergivet dansk ret, bortset fra dansk rets international privatretlige regler om lovvalg og værneting og CISG. 
11.2. Tvister afgøres ved de almindelige domstole med værneting ved den domstol, der har kompetencen på det sted, hvor Lastas har sit domicil. 

12. GENERELLE BESTEMMELSER 
12.1. Kunden må alene transportere sine rettigheder i henhold til disse Betingelser og enhver aftale, ordre eller leverance i henhold hertil med Lastas’ forudgående skriftlige godkendelse.
 

Försäljnings- och leveransvillkor

Kel-Berg Trailers Sverige AB


1. Leveranstidpunkt 
Den angivna leveranstidpunkten är endast en ungefärlig tidpunkt för leverans av varan och Säljaren ansvarar inte för Köparens skada, utlägg, kostnader, stillestånd eller utebliven vinst som kan uppstå till följd av förseningen, om inte annat skriftligen bekräftats av Säljaren. 

2. Reklamation 
Köparen skall vid mottagandet av varan granska och inspektera varan. Eventuella reklamationer skall omedelbart, och senast inom 14 dagar från mottagen leverans, framföras skriftligen till Säljaren. Köparen förlorar rätt att åberopa fel om han ej iakttar reklamationsplikt enligt denna punkt.

3. Åtgärdande av brister
Säljaren har rätt att avhjälpa och åtgärda brister hos levererad vara eller företa omleverans inom sex (6) månader efter mottagen skriftlig reklamation. Åtgärdande av brister får endast ske i enlighet med Säljarens skriftliga instruktioner och på av Säljaren godkänd auktoriserad verkstad. 

4. Produktansvar mm
Om inte annat föreskrivs av tvingande lagstiftning, äger inte Köparen rätt till prisavdrag, skadestånd, annan ersättning för direkta kostnader eller indirekta kostnader, såsom stilleståndsersättning eller utebliven vinst. Köparens ansvar för levererad vara är således begränsad till avhjälpande eller omleverans.

5. Återtagande och äganderättsförbehåll  
Säljaren förbehåller sig äganderätten tills den sålda varan till dess den är fullt betald. Köparen har inte rätt att sälja varan vidare innan full betalning erlagts. 

6. Priser 
Angivet pris är baserat på underleverantörers dagspriser. För utländska varor baseras priserna på valutakursen vid anbudsdagen, samt de vid anbudsdagen gällande tull- och skattesatserna. Säljaren förbehåller sig rätt att justera försäljningspriset i enlighet med de prisökningar som skett innan varans leverans. 

7. Specifikationer och ritningar 
Samtliga Säljarens ritningar, specifikationer, offertförslag mm utgör Säljarens egendom och får inte utan Säljarens skriftliga godkännande kopieras, överlåtas eller på annat sätt spridas eller användas. Säljaren förbehåller sig rätt att fakturera för arbete utfört i samband med framtagande av ritningar, specifikationer, offerter mm. 

Säljaren och Säljarens leverantörer har rätt att utföra tekniska förändringar i förhållande till ritningar, specifikationer, offerter m m om dessa anses lämpliga och inte väsentligt påverkar normal användning av varan. 

8. Garanti 
Säljaren lämnar tolv (12) månaders garanti avseende ny vara och nytt material. Garantin är giltig i tolv (12) månader från inköpsdatumet. Ursprungligt kvitto måste uppvisas som inköpsbevis. 

- Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gaskolvar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer men inte för skönhetsfel eller fel som inte nedsätter funktionen.
- Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av varan. 
- Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av Säljaren.
- Garantin gäller enbart vid normal användning. Vara som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin. 

Skador och/eller fel baserade på garantin skall utan dröjsmål anmälas till Säljaren. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller. Garantin omfattar inte prisavdrag, skadestånd, annan ersättning för direkta kostnader eller indirekta kostnader, såsom stilleståndsersättning eller utebliven vinst. Köparens ansvar enligt garantin är således begränsad till avhjälpande eller omleverans. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och Köparen skall på begäran utan kostnad för Säljaren inställa varan för inspektion och/eller reparation på av Säljaren anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla. 

9. Skadestånd 
Om trots vad som stadgats ovan, Säljaren befinns vara skyldig att till Köparen utge prisavdrag, skadestånd eller annan ersättning skall, under alla omständigheter, Säljarens ansvar vara begränsat till priset för varan eller priset för den del av varan som är felaktig.